Zasiłek – praca za granicą

 

ZASIŁEK - PRACA ZA GRANICĄ

 

 1.      Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

 A.    Zatrudnienie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, działając z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego, zajmuje się przyznawaniem prawa do zasiłku osobom, które były zatrudnione w ww. państwach.

      Osoba bezrobotna ubiegająca się o świadczenie z tytułu bezrobocia ma prawo  do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebytych w państwach UE, EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, do którego należą Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub Szwajcarii 
na podstawie:

 

-        Dokumentu U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy  na własny rachunek

 

 Przed przyjazdem, należy:

 • wystąpić do właściwej instytucji w państwie zatrudnienia o wydanie dokumentu U1

 

      Po przyjeździe, należy:

 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy,
 • po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy zgłosić się w wojewódzkim urzędzie pracy w celu ubiegania się o prawo do zasiłku (w dniu ustalonym pomiędzy bezrobotnym a wojewódzkim urzędem pracy),
 • w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie posiada dokumentu U1, a ubiega się  o świadczenie z tytułu bezrobocia, wojewódzki urząd pracy występuje w imieniu osoby bezrobotnej o potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, na wniosek osoby zainteresowanej, potwierdza

na dokumencie U1  okresy zatrudnienia przebyte w Polsce.                      

 B.   Zatrudnienie w państwach innych niż wymienione w pkt A - Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, działając z upoważnienia
Starosty Bialskiego zajmuje się przyznawaniem prawa do zasiłku osobom, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres  co najmniej 365 dni opłacały składkę na Fundusz Pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia.

 

      Przed wyjazdem, należy:

 • zawiadomić  na piśmie powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej o przystąpieniu do opłacania składek,
 • po otrzymaniu pisma powiatowy urząd pracy potwierdza otrzymanie zawiadomienia
  o przystąpieniu do opłacania składek, podaje wskaźnik procentowy, podstawę obliczenia i wysokość składek jak również podaje numer rachunku bankowego, wyodrębniony  dla środków Funduszu Pracy,  na który składki powinny być opłacane.

 

Składki na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą należy opłacać
w terminie do 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z dopiskiem „wpłata
z tytułu zatrudnienia/ wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą za okres……”

 

UWAGA: Składki nie mogą być opłacane za okres wsteczny oraz nie podlegają zwrotowi. Składkę za pierwszy miesiąc opłaca się w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji powiatowego urzędu pracy.

 

      Po przyjeździe, należy:

 • zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, celem rejestracji, z dowodami opłacania składek na Fundusz Pracy z okresu zatrudnienia bądź wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą,
 • przedłożyć dokument potwierdzający okres wykonywania pracy za granicą (przetłumaczony na język polski).

 

 

 2.      Transfer zasiłku dla bezrobotnych

 

Osoba bezrobotna, która chce poszukiwać pracy za granicą, może transferować zasiłek  dla bezrobotnych do państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub Szwajcarii przez okres od 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy,

Transferu można dokonać po 4 tygodniach pozostawania w dyspozycji urzędu przyznającego prawo do zasiłku.

 

Transfer zasiłku z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

Szwajcarii do Polski

 

Przed przyjazdem, należy:

 • zgłosić we właściwej instytucji zamiar wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy,
 • wystąpić o wydanie dokumentu U2.

 

Po przyjeździe, należy:

 • zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy  w ciągu 7 dni,
 • dostarczyć dokument U2 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 

Transfer zasiłku z Polski do krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

 

Przed wyjazdem  za granicę, należy:

 • zarejestrować sie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i nabyć prawo do zasiłku,
 • pozostawać do dyspozycji właściwego urzędu pracy przez 4 tygodnie,
 • złożyć wniosek o wydanie dokumentu U2 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie w terminie 7 dni przed wyjazdem,
 • zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do świadczeń zdrowotnych            w kraju poszukiwania pracy.

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w:

 

-        Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101
 tel. (083) 341 65 58 na stanowisku Informacji  lub w pokoju nr 6  tel. (083) 341 65 40.

 

 

 

Adresy instytucji właściwych są dostępne na stronie internetowej www.wup.lublin.pl lub w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Projektowanie stron: IntraCOM.pl