Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

tel. +48 83 341-65-00
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Bialski
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

INFORMACJA o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (art. 69a, 69b ustawy) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (I nabór - Fundusz Pracy)

(2018-02-14)

Informujemy, iż od dnia 20.02.2018 r. do dnia 27.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zasady ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS):

1)  Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie kosztów  kształcenia ustawicznego:

a)  pracowników (zatrudnionych, przed dniem złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę  bez względu na wymiar czasu pracy),

b)  pracodawców.

2)  O przyznanie środków z KFS na finansowanie  działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy (jednostki  organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby  fizyczne,  jeżeli   zatrudniają  co  najmniej  jednego pracownika) którzy:

a) wskażą co najmniej jeden z określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2018:

 • priorytet pierwszy - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie bialskim lub mieście  Biała Podlaska zawodach deficytowych; 

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego (zawód uzyskany w wyniku kształcenia) dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bialskiego lub miasta Biała Podlaska.(wykaz zawodów deficytowych w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska dostępny jest na stronie internetowej www.pupbialapodlaska.pl w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy) - pobierz

 • priorytet drugi - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem
  w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania drugiego priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed dniem złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po dniu jego złożenia zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe  technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wyprowadzenia zmianami.Pracodawca powinien dołączyć do wniosku wiarygodne dokumenty (np. faktury, rachunki, kopie dokumentów zakupu itp.) wskazujące, iż dokonał zakupu maszyny, narzędzi pomocnych w funkcjonowaniu zakładu, technologii, systemów oraz logicznie i wiarygodnie uzasadnićchęć ubiegania się o środki KFS w ramach drugiego priorytetu. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracowników, którzy w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy.

 • priorytet trzeci - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664.).

b)  gwarantują możliwość rozliczenia się ze środków z KFS do dnia 30.06.2018r. (rozliczyć się tj. przedłożyć faktury, rachunki potwierdzające wydatkowanie przyznanych środków zgodnie
z zawartą umową),

c)  prowadzą działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

d) których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej,

e) wywiązali się z warunków umów zawartych z urzędem w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Finansowanie obejmuje nierozpoczęte formy kształcenia (zarówno przed dniem złożenia wniosku jak i podpisania umowy z pracodawcą) tj.:

 • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie NNW w związku z podjętym kształceniem,
 • studia podyplomowe  realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania potrzeb pracodawcy w kierunku KFS.

w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorstw, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika.

Warunkiem przyznania środków dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jest posiadanie 20% wkładu własnego.

3)    Środki z KFS przyznawane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią  pomoc de minimis.

4)    Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów  i usług.

5)    O środki z KFS nie mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników (realizować może  wybrana instytucja szkoleniowa).

6)    Rozpatrywanie wniosków.

a)         Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 • zgodność dofinansowywanych  działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność  kompetencji  nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia  ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi ona pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia (...),

b)    w pierwszej kolejności wsparcie ze środków KFS będzie przyznawane Pracodawcom:

 • którzy nie korzystali w latach ubiegłych ze środków KFS (zgodnie z kierunkowymi wytycznymi MRPiPS),
 • których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów oraz nie wymagają dodatkowych wyjaśnień;

c)    w przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku (tj. zawiera wymagane załączniki, ale podane informacje wymagają doprecyzowania), Pracodawcy będzie wyznaczony termin
7 dni na jego poprawienie.

d)    wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia w przypadku:

 • niepoprawienia we wskazanym terminie wniosku nieprawidłowo wypełnionego,
 • niedołączenia wymaganych załączników tj.:
  • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu,
  • wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego  przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
 • złożenia nie w terminie naboru.

7) W sytuacji gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy otrzymany limit środków urząd będzie finansował wyłącznie kursy/szkolenia, egzaminy oraz badania lekarskie i psychologiczne.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o środki z KFS dostępne są na stronie internetowej www.pupbialapodlaska.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w Białej Podlaskiej - tel. 83 341 65 85, w Międzyrzecu Podlaskim - tel. 83 341 66 30 i w Terespolu - tel. 83 341 66 55.

Wnioski można składać w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, pokój nr 17,
 • Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Czysta 25, pokój nr 13,
 • Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu,  ul. Wojska  Polskiego 104, pokój nr 12

                  - w godzinach pracy urzędu: 7:30 - 15:30, wtorek 8:00 - 16:00 lub

 • przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

     Wnioski będą rozpatrywane do wysokości przyznanego limitu. Kolejność wpływu nie będzie decydowała o przyznaniu środków z KFS.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 118854
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl