Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla pracodawcy polega na udzielaniu pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na następujących zasadach:

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Jeżeli szukacie Państwo pracowników do swojej firmy skorzystajcie z usługi pośrednictwa pracy prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach usługi pośrednictwa pracy pośrednik:

 • pomaga w pozyskaniu pracowników o wymaganych przez pracodawcę kwalifikacjach zawodowych,
 • upowszechnia ofert pracy na tablicach ogłoszeń oraz w internetowej bazie ofert pracy,
 • udziela informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjuje i organizuje kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami - giełdy pracy, targi pracy.

PRACODAWCA MOŻE ZGŁOSIĆ OFERTĘ PRACY DO JEDNEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ PRACODAWCY ALBO MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY ALBO DO INNEGO WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE URZĘDU.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego:

 • osobiście
  • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej - sala obsługi stanowisko 9 i 10 lub
  • w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim ul. Brzeska 16 – sala obsługi stanowisko nr 2 i 3 lub
  • w Oddziale Zamiejscowym w Terespolu ul. Wojska Polskiego 104 - pok. nr 16
  • faksem 83 341 65 57, (oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu) lub
  • e-mail: lub
 • pocztą tradycyjną na adres:
  • Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101 21-500 Biała Podlaska lub
  • Oddział w Międzyrzecu Podlaskim ul. Brzeska 16 21-560 Międzyrzec Podlaski lub
  • Oddział w Terespolu ul. Wojska Polskiego 104 21-550 Terespol

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane wymagane dotyczące:

 • pracodawcy,
 • zgłoszenia miejsca pracy,
 • oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów do pracy,
 • postępowania z ofertą pracy.

Oferta zostaje upowszechniona poprzez zamieszczenie jej:

 • na tablicy ogłoszeń w powiatowym urzędzie pracy;
 • na tablicach informacyjnych zintegrowanych z elektronicznym systemem prezentacji ofert pracy;
 • na stronie internetowej urzędu oraz w mass mediach;
 • na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Centralna Baza Ofert Pracy www.psz.praca.gov.pl

Upowszechnianie ofert pracy może być prowadzone w formie, która:

 • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy tzw. „pośrednictwo pracy otwarte”
 • nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę, tzw. „pośrednictwo pracy zamknięte”.

Zgłaszając ofertę pracodawca może wybrać jeden z niżej wymienionych sposobów jej realizacji:

 • pośrednictwo pracy otwarte polega na podawaniu do wiadomości wszystkich informacji dotyczących oferty pracy włącznie z adresem pracodawcy i sposobem kontaktu z nim.
 • pośrednictwo pracy zamknięte polega na publikowaniu tylko części informacji dotyczących oferty pracy bez informacji, które pozwolą zidentyfikować pracodawcę. Obsługa ofert pracy w ramach pośrednictwa zamkniętego realizowana jest przez pośrednika pracy, którego zadaniem jest przeprowadzenie doboru kandydatów na stanowiska lub do prac określonych przez pracodawcę w ofercie pracy.
 • Pośrednik pracy po ustaleniu, że bezrobotny lub poszukujący pracy spełnia oczekiwania pracodawcy, wydaje skierowanie do pracy.
 • giełda pracy jest formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy.
 • targi pracy są formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

W przypadku gdy pracodawca krajowy zawarł w zgłoszeniu krajowej oferty pracy wymagania naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu ustawy zwanej dalej „wymaganiami dyskryminującymi” lub zgłosił tę ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy lub zachodzą okoliczności o których mowa w art. 36 ust. 5 f ustawy, powiatowy urząd pracy powiadamia go o odmowie przyjęcia krajowej oferty pracy do realizacji. Powiadomienie ma formę pisemną i zawiera uzasadnienie.
W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

PRZYPOMINAMY, ŻE POWIATOWY URZĄD PRACY:

Nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. (art. 36 ust. 5 f ustawy).

Może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym przepisów prawa pracy (art. 36 ust. 5 e ustawy).

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia krajowej oferty pracy uzyskacie Państwo:

 • dzwoniąc pod nr tel. : 83 341 65 75 i 83 341 65 78,
 • w siedzibie urzędu: sala obsługi - stanowisko 9, 10  i 11,
 • e-mail:

Usługa pośrednictwa pracy jest świadczona również w:

 1. Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 25, pokój 2 i 3, tel. 789 107 345 lub 789 106 845
 2. Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu ul. Wojska Polskiego 104  tel. 83 341 66 52, pok. nr 16

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177 poz. 1193).
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pośrednictwo pracy [ 1 ]
WNIOSEK PRACODAWCY O UDZIELENIE USŁUGI RYNKU PRACY WNIOSEK PRACODAWCY O UDZIELENIE USŁUGI RYNKU PRACY 11-10-03 11:24 13.5KB pobierz
Projektowanie stron: IntraCOM.pl